KhNU > Institute of Astronomy > Models

A photometric function of planetary surfaces for gourmets

Shkuratov, Yu., Korokhin, V., Shevchenko, V., Mikhalchenko, O., Belskaya, I., Kaydash, V., Videen, G., Zubko, E., Velikodsky, Yu. A photometric function of planetary surfaces for gourmets. Icarus. 2018. 302, 213-236, doi: 10.1016/j.icarus.2017.11.005.


© 2018 Institute of Astronomy, V. N. Karazin Kharkiv National University